Firemné údaje

Vyplnením tohto registračného formuláru sa uchádzate o získanie certifikátu Certifikovaného miesta opravy v zmysle zákona č.106/2018 - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a metodického pokynu prislúchajúcemu k tejto časti zákona (www.certifikovanemiestoopravy.sk/legislatíva).

Údaje o prevádzke (registrácia pre každú prevádzku samostnatne)

pozn.: nie výpis z OR, nahrajte PDF od regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý kladným stanoviskom schvaľuje Vašu prevádzku

pozn.: nie výpis z OR, nahrajte PDF od regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý kladným stanoviskom schvaľuje Vašu prevádzku

Dvojklikom zadáte označenie


Existujúca platná servisná zmluva s výrobcom
uveďte ktorej, v prípade viacerých, uveďte všetky
Register prevádzkových záznamov vozidiel

Nasledovné prílohy definujú rozsah certifikačných požiadaviek na Vami zvolený typ dielne


Po odoslaní formulára bude Vaša žiadosť skontrolovaná sekretariátom CPA SR a následne Vám bude vygenerovaný e-mail s platobnými pokynmi za registráciu opravovne na mail, ktorý ste uviedli ako e-mailový kontakt na kontaktnú osobu pre CMO. Po pripísaní platby na účet CPA SR je Vaša žiadosť o registráciu CMO považovaná za úspešne ukončenú. O následných krokoch Vás bude informovať sekretariát CPA SR.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“). Privacy Policy.