Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v spojitosti s článkom 13 a článkom 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“).

Vzhľadom na novú právnu úpravu týkajúcu sa ochrany osobných údajov, považujeme za potrebné Vás touto cestou oboznámiť s kľúčovými informáciami súvisiacimi so spracúvaním Vašich osobných údajov.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

3. Aké osobné údaje spracúvame?

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

5. Po akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

6. Používame profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

7. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

8. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

9. Kde nás môžete kontaktovať?

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je záujmové združenie právnických osôb Cech predajcov a autoservisov SR, so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, IČO: 42 053 331, zapísaná na Okresnom úrade Bratislava, v registri záujmových združení právnických osôb, vedeným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie. Voči nám, ako prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov, môžete uplatňovať práva, o ktorých detailnejšie píšeme v bode 7. – Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Na úvod by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť:

 • dotknutá osoba – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (§ 5 písm. n) zákona o ochrane osobných údajov/článok 4 bod 1 nariadenia GDPR);

 • osobný údaj – akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu a pod (§ 2 zákona o ochrane osobných údajov/článok 4 bod 1 nariadenia GDPR);

 • prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa (§ 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov/článok 4 bod 7 nariadenia GDPR);

 • príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov (§ 5 písm. q) zákona o ochrane osobných údajov/článok 4 bod 9 nariadenia GDPR);

 • profilovanie – akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom (§ 5 písm. g) zákona o ochrane osobných údajov/článok 4 bod 4 nariadenia GDPR);

 • spracúvanie osobných údajov – spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (§ 5 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov/článok 4 bod 2 nariadenia GDPR);

 • sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene (§ 5 písm. p) zákona o ochrane osobných údajov/článok 4 bod 8 nariadenia GDPR);

 • účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje;

3. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame osobné údaje iba v takom rozsahu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti
a súčasne plnili úlohu, ktorou je zabezpečovanie certifikácie opravovní a certifikovaných miest opravy v zmysle § 2 ods. 27 zákona č. 106/2018 Z. z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za účelom splnenia tejto úlohy, ktorú realizujeme, spracúvame osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie cieľa – zabezpečenie certifikácie opravovne/certifikovaného miesta opravy.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Bežné osobné údaje – základné identifikačné údaje

K nim patrí Vaše meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, dátum narodenia, dátum úmrtia. Ak podnikáte ako fyzická osoba – podnikateľ, k nim patrí aj IČO a miesto podnikania.

Údaje súvisiace s certifikáciou opravovne/certifikovaného miesta opravy

Tieto údaje sú získané najmä z dokumentácie potrebnej pre poskytovanie certifikácie, ktoré ste nám poskytli v súvislosti vykonaním tohto cieľa

Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, telefónne číslo, iná kontaktná adresa, ktoré boli uvedené v rámci registračného formulára CMO, zmlúv, dokumentácii alebo ktoré ste nám poskytli.

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Účel spracúvania osobných údajov:

Základ spracúvania osobných údajov:

Právne predpisy zohľadnené pri spracúvaní:

Certifikácia opravovne alebo certifikovaného miesta opravy

Zákonná povinnosť

Nariadenie GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality

Štatistické účely

Archívne účely vo verejnom záujme

Účely historického a vedeckého výskumu

Archivácia vo verejnom záujme

Vedecký alebo historický výskum

Štatistické účely

Nariadenie GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o archívoch a registratúrach, Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality

Personalistika

Mzdový a účtovný systém

Plnenie zákonnej povinnosti

Oprávnený záujem

Plnenia zmluvy

Nariadenie GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov, Zákonník práce, Zákon o advokácii , Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení a iné

Účtovný a daňový účel

Plnenie zákonnej povinnosti

Nariadenie GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov, osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

5. Po akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Osobné údaje sú uchovávané po dobu, ktorú určujú právne predpisy Slovenskej republiky.

6. Používame profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov.

(Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod.)

7. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 • Právo na poskytnutie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

 • Právo na prístup k osobným údajom

 • Právo na opravu osobných údajov

 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 • Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

8. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje a osobné údaje iných fyzických osôb sprístupňujeme len v miere nevyhnutnej na zabezpečenie certifikácie opravovne/certifikovaného miesta opravy a plnenie zákonných povinností, pričom ich príjemcovia sú povinní zachovávať mlčanlivosť, napr. osobám, ktoré poverujem vykonaním jednotlivých úkonov alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácii.

9. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, alebo Vám bude po prečítaní tohto dokumentu čokoľvek nejasné, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme.

Je teda kedykoľvek možné adresovať svoje podnety alebo otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu: info@cpasr.eu alebo poštou na adrese sídla kancelárie.

Stav ku dňu 28.10.2019