Zákon č.106/2018 časť o CMO

Zákon o cestnej premávke č. 106/2018

 

§2

Vymedzenie základných pojmov

27.) Certifikovaným miestom opravy je osoba poskytujúca opravy vozidiel vykonávané spôsobom, ktorý z bezpečnostného a environmentálneho hľadiska určil výrobca vozidla a ktorá má prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla.) Certifikovaným miestom opravy je autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, )

pričom táto osoba je súčasne certifikovaná nezávislým národným profesijným združením, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA. Certifikát sa  udelí každej autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni podľa prvej vety.

28.) Autorizovanou opravovňou podľa odseku 27 je osoba poskytujúca opravy a údržbu pre vozidlá prevádzkované v rámci distribučného systému výrobcu. Nezávislou opravovňou podľa odseku 27 je osoba poskytujúca opravy a údržbu pre vozidlá prevádzkované mimo distribučného systému výrobcu.

 

§45

Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel

1.) Prevádzkovateľ vozidla je povinný

d.)vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, podrobiť odstráneniu vzniknutých chýb v certifikovanom mieste opravy a následne bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt.

2.) Prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré

j.) má pozastavenú prevádzku podľa §47 okrem prípadu podľa §47 ods. 5

 

§47

Pozastavenie prevádzky vozidla

2.)Prevádzka vozidla je pozastavená, ak

c.)je vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy.

3.)Pozastavenie prevádzky vozidla je účinné do doby, kým sa vozidlo nepodrobí

c.)odstráneniu chýb vzniknutých pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti v certifikovanom mieste opravy a následne technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak nastali okolnosti podľa odseku 2 písm. c).

4.)Úspešným absolvovaním príslušnej kontroly podľa odseku 3 možno opätovne prevádzkovať vozidlo v cestnej premávke bez toho, aby sa vyžadoval nový proces schválenia vozidla na prevádzku v cestnej premávke.

5.)Na účely absolvovania technickej kontroly alebo emisnej kontroly podľa odseku 3, môže vozidlo použiť cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci alebo pracoviskom emisnej kontroly v najbližšej obci. Vodič vozidla je povinný hodnoverným dokladom preukázať kontrolným orgánom v cestnej premávke, že oprava vozidla bola ukončená v daný deň a vozidlo používa cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci alebo pracoviskom emisnej kontroly v najbližšej obci.

6.)Ak sa vozidlo nepodrobilo technickej kontrole alebo emisnej kontrole podľa odseku 3 do šiestich mesiacov, prevádzkovateľ vozidla je povinný bezodkladne požiadať o

a.)dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo

b.)vyradenie vozidla z evidencie.

7.)Iná osoba ako certifikované miesto opravy nesmie odstraňovať chyby na vozidle vzniknuté pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktoré mali vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy.

 

§170

Prechodné ustanovenia

22.)Povinnosť podrobiť vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti odstráneniu vzniknutých chýb v certifikovanom mieste opravy podľa § 45 ods. 1 písm. d) platí pre vozidlá po vzniknutých dopravných nehodách alebo škodových udalostiach po 1. januári 2020.

(25)     Národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA prvýkrát požiada o schválenie podmienok vydávania preukazu historického vozidla, národný orgán Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národný orgán Medzinárodnej organizácie motocyklov FIM prvýkrát požiada o schválenie podmienok vydávania preukazu športového vozidla a národné profesijné združenie, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA, prvýkrát požiada o schválenie certifikácie certifikovaných miest opravy najneskôr do 20. mája 2019.

„(9) Informácie z evidencie dopravných nehôd sa v prípade dopravnej nehody vozidla prihláseného do evidencie vozidiel v Slovenskej republike poskytujú do jednotného informačného systému v cestnej doprave;35b) informácie sa poskytujú v tomto rozsahu

 1. a) dátum dopravnej nehody,
 2. b) značka, obchodný názov, typ vozidla, evidenčné číslo vozidla a identifikačné číslo vozidla VIN,
 3. c) následky a poškodenie vozidla po dopravnej nehode,
 4. d) informácia o tom, či dopravná nehoda mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy,
 5. e) zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (ďalej len „odometer“) vozidla.“.
Manuál CMO

OBSAH

 • Úvod – dokumentácia vozidla pred opravou
 • Manuál opráv pre riadenie
 • Manuál opráv pre zavesenie kolies
 • Manuál opráv pre brzdy
 • Manuál opráv pre systémy airbagov
 • Manuál opráv pre deformačné zóny
 • Doloženie technologického postupu opravy z dielenskej príručky výrobcu vozidla
 • Popis fotodokumentácie
 • Popis príloh v pdf a ďalších formátov

 1. Úvod – dokumentácia vozidla pred opravou

Pri všetkých prácach je nutné postupovať podľa výrobcom predpísaných postupov a opravy vykonávať pomocou predpísaného dielenského vybavenia.  Zdokumentovanie opravárenských prác vykonávajte podľa pokynov v tejto príručke.

Platné pre všetky typy poškodenia vozidla/opravy vozidla

Fotodokumentácia:

 • VIN číslo vozidla,
 • stav odometra,
 • fotodokumentácia poškodeného miesta/miest na vozidle,
 • predobočný – pravý + ľavý / zadobočný pohľad – pravý + ľavý,
 • kolmé pohľady na poškodené časti vozidla.

Protokoly :

 • v prípade, ak sa opravuje klimatizačný systém vozidla, k oprave je potrebné doložiť protokol z plničky klimatizácie.

 1. Riadenie

Zvoľte si dielenskú príručku výrobcu predpísanú pre daný typ a model vozidla a vykonajte opravu podľa pokynov uvedených v dielenskej príručke. Po vykonaní opravy vykonajte zmeranie a nastavenie geometrie vozidla, vytlačte protokol, ktorý musí obsahovať  minimálne nasledujúce údaje, ak to nie je uvedené inak v manuáli výrobcu.

predná náprava:

 • hodnoty záklonu, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • hodnoty odklonu, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • jednotlivá zbiehavosť pravej strany, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • jednotlivá zbiehavosť ľavej strany, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • celkovú zbiehavosť, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • ackermannov uhol, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • uhol maximálneho vytočenia kolies, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • jazdnú výšku vozidla.

zadná náprava:

 • hodnoty odklonu, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • jednotlivá zbiehavosť pravej strany, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • jednotlivá zbiehavosť ľavej strany, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • celkovú zbiehavosť, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • jazdnú os vozidla, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • jazdnú výšku vozidla.

V prípade ak vozidlo je vybavené modernými asistenčnými systémami , t.j. predný radarový systém a multifunkčná kamera a jeho nadstavbovými prvkami  je potrebné dokladovať kalibráciu kamier a radarov (v zmysle dielenskej príručky výrobcu vozidla):

 1. vytlačiť protokol o vykonaní nastavenia týchto systémov,
 2. vykonať kalibráciu počas skúšobnej jazdy.

Osoba, ktorá úspešne absolvovala školenie administratívnych činností a v opravovni je zodpovedná za komunikáciu s CPA SR, nahráva nižšie uvedené protokoly do systému certifikovanemiestoopravy.sk aby mohol byť vydaný certifikát o vykonaní opravy vozidla:

 • technologický postup vykonanej opravy z dielenskej príručky výrobcu v pdf formáte,
 • protokol z geometrie v pdf formáte,
 • protokol z kalibrácie kamier a radarov (ak je vozidlo týmito systémami vybavené) v pdf formáte.

3.Zavesenie kolies

Zvoľte si dielenskú príručku výrobcu predpísanú pre daný typ a model vozidla a vykonajte opravu podľa pokynov uvedených v dielenskej príručke. Po vykonaní opravy vykonajte zmeranie a nastavenie geometrie vozidla, vytlačte protokol, ktorý musí obsahovať  minimálne nasledujúce údaje, ak to nie je uvedené inak v manuáli výrobcu.

predná náprava:

 • hodnoty záklonu, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • hodnoty odklonu, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • jednotlivá zbiehavosť pravej strany, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • jednotlivá zbiehavosť ľavej strany, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • celkovú zbiehavosť, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • ackermannov uhol, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • uhol maximálneho vytočenia kolies, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • jazdnú výšku vozidla.

zadná náprava:

 • hodnoty odklonu, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • jednotlivá zbiehavosť pravej strany, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • jednotlivá zbiehavosť ľavej strany, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • celkovú zbiehavosť, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • jazdnú os vozidla, zmerané pred nastavením a po nastavení,
 • jazdnú výšku vozidla.

V prípade ak vozidlo je vybavené modernými asistenčnými systémami, t.j. predný radarový systém a multifunkčná kamera a jeho nadstavbovými prvkami  je potrebné dokladovať kalibráciu kamier a radarov (v zmysle dielenskej príručky výrobcu vozidla).

 1. statická kalibrácia – vytlačiť protokol o vykonaní nastavenia týchto systémov
 2. dynamická kalibrácia – vytlačiť protokol o vykonaní nastavenia týchto systémov

Osoba, ktorá úspešne absolvovala školenie administratívnych činností a v opravovni je zodpovedná za komunikáciu s CPA SR, nahráva nižšie uvedené protokoly do systému certifikovanemiestoopravy.sk aby mohol byť vydaný certifikát o vykonaní opravy vozidla:

 • technologický postup vykonanej opravy z dielenskej príručky výrobcu v pdf formáte,
 • protokol z geometrie v pdf formáte,
 • protokol z kalibrácie kamier a radarov (ak je vozidlo týmito systémami vybavené) v pdf formáte.

 1. Brzdy

Zvoľte si dielenskú príručku výrobcu predpísanú pre daný typ a model vozidla a vykonajte opravu podľa pokynov uvedených v dielenskej príručke. Po vykonaní opravy vykonajte diagnostiku brzdového systému (ABS, elektronického stabilizačného systému) a vytlačte protokol z pamäte chýb bez chybových hlášok. Protokol musí obsahovať VIN číslo vozidla.

Osoba, ktorá úspešne absolvovala školenie administratívnych činností a v opravovni je zodpovedná za komunikáciu s CPA SR, nahráva nižšie uvedené protokoly do systému certifikovanemiestoopravy.sk aby mohol byť vydaný certifikát o vykonaní opravy vozidla:

 • technologický postup vykonanej opravy z dielenskej príručky výrobcu v pdf formáte,
 • protokol z diagnostiky z pamäte chýb preukazujúci, že brzdový systém je bez chybových hlášok v pdf formáte s uvedeným VIN číslom vozidla.

 

 1. Systémy airbagov

Zvoľte si dielenskú príručku výrobcu predpísanú pre daný typ a model vozidla a vykonajte opravu podľa pokynov uvedených v dielenskej príručke. Vyhotovte fotografie z vymenených dielov uvedených v dielenskej príručke. Fotograficky viditeľne zdokumentujte dátové štítky z komponentov vymenených pri oprave systému airbagov.

Ak výrobca predpisuje dátové štítky nalepiť na špeciálny formulár, štítky sa nalepia na formulár a sken tohto tlačiva sa prikladá do systému certifikovanemiestoopravy.sk ako dokumentácia k oprave systému airbagov.

Ak výrobca nepredpisuje dátové štítky nalepiť na špeciálny formulár, odfotené štítky z komponentov vymenených pri oprave systému airbagov sa prikladajú do systému certifikovanemiestoopravy.sk

Po vykonaní opravy vykonajte diagnostiku systému airbagov, vytlačte protokol z pamäte chýb bez chybových hlášok. Protokol musí obsahovať VIN číslo vozidla.

Osoba, ktorá úspešne absolvovala školenie administratívnych činností a v opravovni je zodpovedná za komunikáciu s CPA SR, nahráva nižšie uvedené protokoly do systému certifikovanemiestoopravy.sk aby mohol byť vydaný certifikát o vykonaní opravy vozidla:

 • technologický postup vykonanej opravy z dielenskej príručky výrobcu v pdf formáte,
 • protokol z diagnostického zariadenia po oprave vozidla v pdf formáte (musí byť bez chybových hlášok) s uvedeným VIN číslom vozidla,
 • fotografie dátových štítkov komponentov vymenených pri opravy systému airbagov alebo doklad pre montáž komponentov airbagov (viď príloha č…).

 

 1. Deformačné zóny

Zvoľte si dielenskú príručku výrobcu predpísanú pre daný typ a model vozidla a vykonajte opravu podľa pokynov uvedených v dielenskej príručke. Vyhotovte fotodokumentáciu preukazujúcu dodržanie postupu opravy z dielenskej príručky výrobcu.

Fotodokumentácia:

 • rezné miesta,
 • demontáže poškodeného dielu,
 • príprava karosérie pred dopasovaním nového dielu (očistenie od zbytkov po demontáži, vyrovnanie deformovaných častí, aplikácia antikoróznej ochrany…),
 • príprava nového dielu,
 • aplikácia antikoróznej ochrany,
 • aplikácie lepidla,
 • aplikácie vypeňovacích prvkov (antivibračných prvkov a materiálov),
 • spôsobu spájania dielov (zváranie, lepenie, nitovanie, bodovanie) po vybrúsení,
 • aplikácia jednotlivých vrstiev materiálov antikoróznej ochrany,
 • osadenie vozidla na rovnacom ráme/systéme.

Protokoly:

 • protokol merných bodov pred opravou, v prípade použitia elektronického meracieho systému,
 • protokol merných bodov po oprave, v prípade použitia elektronického meracieho systému.

Osoba, ktorá úspešne absolvovala školenie administratívnych činností a v opravovni je zodpovedná za komunikáciu s CPA SR, nahráva nižšie uvedené protokoly a fotodokumentáciu do systému certifikovanemiestoopravy.sk aby mohol byť vydaný certifikát o vykonaní opravy vozidla:

  • technologický postup vykonanej opravy z dielenskej príručky výrobcu v pdf formáte,
  • protokol z meracieho systému po oprave vozidla v pdf formáte s uvedeným VIN číslom vozidla,
  • fotodokumentáciu nasledovných krokov opravy
 • rezné miesta,
 • demontáže poškodeného dielu,
 • príprava karosérie pred dopasovaním nového dielu (očistenie od zbytkov po demontáži, vyrovnanie deformovaných častí, aplikácia antikoróznej ochrany…),
 • príprava nového dielu,
 • aplikácia antikoróznej ochrany,
 • aplikácie lepidla,
 • aplikácie vypeňovacích prvkov (antivibračných prvkov a materiálov),
 • spôsobu spájania dielov (zváranie, lepenie, nitovanie, bodovanie) po vybrúsení,
 • aplikácia jednotlivých vrstiev materiálov antikoróznej ochrany,
 • osadenie vozidla na rovnacom ráme/systéme.

 1. Popis fotodokumentácie

Fotografie musia obsahovať : dátum, čas, jpeg alebo png formát, GPS.

Pri oprave vozidla vyhotoviť fotografie v nasledovnom rozsahu:

 • rezné miesta – celkový pohľad, detailný pohľad,
 • demontáže poškodeného dielu – celkový pohľad,
 • príprava karosérie pred dopasovaním nového dielu (očistenie od zbytkov po demontáži, vyrovnanie deformovaných častí, aplikácia antikoróznej ochrany…) – detailný pohľad,
 • príprava nového dielu – detailný pohľad,
 • aplikácia antikoróznej ochrany – celkový pohľad,
 • aplikácie lepidla – celkový pohľad,
 • aplikácie vypeňovacích prvkov (antivibračných prvkov a materiálov) – celkový pohľad,
 • spôsobu spájania dielov (zváranie, lepenie, nitovanie, bodovanie) po vybrúsení – detailný pohľad,
 • aplikácia jednotlivých vrstiev materiálov antikoróznej ochrany – celkový pohľad,
 • osadenie vozidla na rovnacom ráme/systéme – celkový pohľad.

 

 1. Popis príloh v pdf formáte

PDF, Scan, PrintScreen : odporúčané rozlíšenie 160DPI (do 512kB/1 dokument)