Zákon č.106/2018 časť o CMO

Zákon o cestnej premávke č. 106/2018

 

§2

Vymedzenie základných pojmov

27.) Certifikovaným miestom opravy je osoba poskytujúca opravy vozidiel vykonávané spôsobom, ktorý z bezpečnostného a environmentálneho hľadiska určil výrobca vozidla a ktorá má prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla.) Certifikovaným miestom opravy je autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, )

pričom táto osoba je súčasne certifikovaná nezávislým národným profesijným združením, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA. Certifikát sa  udelí každej autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni podľa prvej vety.

28.) Autorizovanou opravovňou podľa odseku 27 je osoba poskytujúca opravy a údržbu pre vozidlá prevádzkované v rámci distribučného systému výrobcu. Nezávislou opravovňou podľa odseku 27 je osoba poskytujúca opravy a údržbu pre vozidlá prevádzkované mimo distribučného systému výrobcu.

 

§45

Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel

1.) Prevádzkovateľ vozidla je povinný

d.)vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, podrobiť odstráneniu vzniknutých chýb v certifikovanom mieste opravy a následne bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt.

2.) Prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré

j.) má pozastavenú prevádzku podľa §47 okrem prípadu podľa §47 ods. 5

 

§47

Pozastavenie prevádzky vozidla

2.)Prevádzka vozidla je pozastavená, ak

c.)je vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy.

3.)Pozastavenie prevádzky vozidla je účinné do doby, kým sa vozidlo nepodrobí

c.)odstráneniu chýb vzniknutých pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti v certifikovanom mieste opravy a následne technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak nastali okolnosti podľa odseku 2 písm. c).

4.)Úspešným absolvovaním príslušnej kontroly podľa odseku 3 možno opätovne prevádzkovať vozidlo v cestnej premávke bez toho, aby sa vyžadoval nový proces schválenia vozidla na prevádzku v cestnej premávke.

5.)Na účely absolvovania technickej kontroly alebo emisnej kontroly podľa odseku 3, môže vozidlo použiť cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci alebo pracoviskom emisnej kontroly v najbližšej obci. Vodič vozidla je povinný hodnoverným dokladom preukázať kontrolným orgánom v cestnej premávke, že oprava vozidla bola ukončená v daný deň a vozidlo používa cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci alebo pracoviskom emisnej kontroly v najbližšej obci.

6.)Ak sa vozidlo nepodrobilo technickej kontrole alebo emisnej kontrole podľa odseku 3 do šiestich mesiacov, prevádzkovateľ vozidla je povinný bezodkladne požiadať o

a.)dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo

b.)vyradenie vozidla z evidencie.

7.)Iná osoba ako certifikované miesto opravy nesmie odstraňovať chyby na vozidle vzniknuté pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktoré mali vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy.

 

§170

Prechodné ustanovenia

22.)Povinnosť podrobiť vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti odstráneniu vzniknutých chýb v certifikovanom mieste opravy podľa § 45 ods. 1 písm. d) platí pre vozidlá po vzniknutých dopravných nehodách alebo škodových udalostiach po 1. januári 2020.

(25)     Národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA prvýkrát požiada o schválenie podmienok vydávania preukazu historického vozidla, národný orgán Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národný orgán Medzinárodnej organizácie motocyklov FIM prvýkrát požiada o schválenie podmienok vydávania preukazu športového vozidla a národné profesijné združenie, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA, prvýkrát požiada o schválenie certifikácie certifikovaných miest opravy najneskôr do 20. mája 2019.

„(9) Informácie z evidencie dopravných nehôd sa v prípade dopravnej nehody vozidla prihláseného do evidencie vozidiel v Slovenskej republike poskytujú do jednotného informačného systému v cestnej doprave;35b) informácie sa poskytujú v tomto rozsahu

  1. a) dátum dopravnej nehody,
  2. b) značka, obchodný názov, typ vozidla, evidenčné číslo vozidla a identifikačné číslo vozidla VIN,
  3. c) následky a poškodenie vozidla po dopravnej nehode,
  4. d) informácia o tom, či dopravná nehoda mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy,
  5. e) zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (ďalej len „odometer“) vozidla.“.
Metodika CMO
Prílohy k metodike CMO